push

Projecten

Het Ondernemersfonds zal een verdere continuering en professionalisering van de werkorganisaties Stichting Parkmanagement Laarbeek, Centramanagement en ZLTO mogelijk maken. Het trekkingsrecht voor 2017 bedraagt:

ZLTO, uitvoering van het programma in het buitengebied: €43.211 
Stichting Parkmanagement Laarbeek, uitvoering van het parkmanagementprogramma: €54.259
Centramanagement, uitvoering van het programma in de centra in samenwerking met zorg, onderwijs, cultuur en sport €37.530

Toegekende aanvragen:

Buitengebied (ZLTO)

 
AED- apparaat ten behoeve van vergroting Hart veiligheid buitengebied

Centra (centramanagement)


Ondernemersfonds Laarbeek steunt OranjeFestival 

De organisatie van het OranjeFestival is klaar voor een 2 dagen durend verjaardagsfeestje ter ere van Koning Willem Alexander. De party begint op donderdag 26 april om 20.00 uur met OranjeFestival Koningsnacht. De feestelijkheden op- en rond belevingsplein het Heuvelplein worden vervolgens voortgezet op Koningsdag 27 april vanaf 10.30 uur. 

Sponsoren 
Het OranjeFestival kan niet zonder sponsoren. Er zijn meerdere sponsoren bereid gevonden het evenement te ondersteunen. Dat gebeurt financieel of met middelen. Ook het Ondernemersfonds Laarbeek heeft haar financiële steun toegezegd, waardoor met recht gemeld kan worden dat het OranjeFestival mede mogelijk gemaakt is door Ondernemersfonds Laarbeek. De organisatie, die met het 2-daags festival o.a. een bijdrage wil leveren om van het Heuvelplein een echt belevingsplein te maken, is het fonds zeer erkentelijk voor deze bijdrage. Het grootste deel van de kosten van het evenement wordt gedragen door de gezamenlijke organisatie: Café Thuis, Café v.d. Burgt, Café de Tapperij en de stichting Color Fun. 


 
Hanging Baskets ten behoeve van sfeer en leefbaarheid Piet van Thielplein en Dorpsstraat


De winkeliersvereniging Beekvlied (Heuvelplein) is in het kader van het project "De nieuwe Winkelstraat" bezig haar activiteiten nieuw leven in te blazen. Met betrokken ondernemers is gekeken naar de identiteit van het plein. Hieruit is een nieuwe huisstijl ontstaan. De winkeliersvereniging is omgedoopt tot Ondernemersvereniging Heuvelplein. Hiermee wil men een breder draagvlak creëren; naast winkeliers kunnen nu ook andere ondernemers lid worden. Dit biedt de mogelijkheid om toe te werken naar de invoering van een reklamebelasting en komen alle peilers van het Heuvelplein samen ( retail, horeca, dienstverlening en cultuur).

Met de bijdrage is het mogelijk geworden om een nieuw logo te ontwikkelen en het vervaardigen van stickers voorzien van nieuw logo. Tevens is hiermee gerealiseerd het produceren en aanbrengen van nieuw banieren voorzien van het nieuwe logo aan lantaarnpalen op het plein. Ook bestaat het voornemen om over te gaan tot aanschaf van een social sofa. Aan de ontwerpfase hieraan wordt nog gewerkt.  Bedrijventerreinen (Parkmanagement)

 
Open Bedrijvendag Laarbeek, gericht op werkgelegenheid
 
Neutraal platform ten behoeve van huisvestingsvraagstukken op bedrijventerreinen. Meer info>

  
AED- apparaat ten behoeve van vergroting Hart veiligheid bedrijventerrein
 
Diverse (netwerk)bijeenkomsten met Brainport ten behoeve van uitbreiding netwerk


Nieuwe website Bedrijventerreinen Laarbeek
Werkgroep werkgelegenheid diverse activiteiten. Meer info>
 
keurmerk veilig ondernemen, certificaat continu samenwerken. Meer info>

Laarbeek brede Cross-overs


Cross-over tussen Buitengebied (ZLTO) en Bedrijventerreinen (Parkmanagement Laarbeek)

Project Boer Bier Water

Het specifieke onderdeel bodem van BBW waar deze bijdrage voor is opgevraagd
is een meerjarige samenwerking die in 2016 is opgestart tussen een aantal
Laarbeekse boeren en het Louis Bolk instituut (LBI). LBI levert kennis,
meetresultaten en begeleiding op het gebied van bodem met hun specifieke
kennis van biologisch-dynamische landbouw en bodembeheer als uitgangspunt.
Doel is dat de boeren leren op een andere manier naar hun grond te kijken en
te beheersen. Dit moet resulteren in een hoger organisch stofgehalte van de
bodem van de deelnemende boeren. In totaal doen er 13 agrariers mee die in
totaal > 500 ha grond in en om Laarbeek beheren. Een hoger organisch
stofgehalte van de bodem leidt tot: Meer CO2-opname van de bodem, beter
vasthouden van water in de bodem, hogere biodiversiteit van bodem en
omgeving en meer opbrengst van gras en andere gewassen. Voor de
financiering van de inbreng van LBI vragen de Laarbeekse boeren een bijdrage
uit het OFL.


Cross-over tussen Buitengebied(ZLTO) , Bedrijventerreinen (Parkmanagement Laarbeek) en Centra (CentraManagement)

Entente Locale 2.0 Groenstrijd

Een groep initiatiefnemers heeft samen met de gemeente het project “Groenstrijd 2.0: Entente Locale” bedacht.
doel: het brengen de Entente Florale groencompetitie terug naar straat- en buurtniveau. Een lokale groencompetitie
naar analogie van de Nederlandse en Europese competitie. Vergroenen van de straat/buurt met een wedstrijdelement erin.

De “Groenstrijd 2.0: Entente Locale” is een co-productie tussen de Laarbeekse groenondernemers en de gemeente Laarbeek.
Ook is Waterschap Aa en Maas gevraagd te participeren omdat ze eerder ook bij soortgelijke projecten betrokken waren.
De Laarbeekse groenondernemers zullen de nodige uren aan dit project besteden tijdens de inspiratieavond, het coachen
van de teams, het uitvoeren van de vergroeningsmaat-regelen en de prijsuitreiking. Om zoveel mogelijk groenondernemers
mee te laten doen aan dit project wordt als tegemoetkoming een beperkte vergoeding voor te besteden tijd voorgesteld.
Hiervoor is een beroep gedaan op het ondernemersfonds.