push

 

 

 

 

Meest gestelde vragen

 1. Waarom is er een Ondernemersfonds opgericht?
  Met het fonds wordt het georganiseerde ondernemerschap in Laarbeek in staat gesteld om collectieve zaken structureel te financieren en om directe belangenbehartiging te realiseren middels kostendekking voor de drie koepelorganisaties Stichting Buitengebied Laarbeek (SBL), Stichting Parkmanagement Laarbeek (SPL) en Stichting Centramanagement Laarbeek (CML).

 2. Door wie is het Ondernemersfonds Laarbeek opgericht?
  De besturen van Stichting Parkmanagement Laarbeek (SPL), Stichting Centramanagement Laarbeek (CML) en ZLTO Laarbeek/Afdeling Buitengebied hebben, met ondersteuning van de gemeente Laarbeek, het Ondernemersfonds opgericht. Vanaf 1 januari 2020 zijn de taken van ZLTO/Laarbeek overgenomen door de Stichting Buitengebied Laarbeek (SBL).

 3. Wie zitten er in het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Laarbeek?
  Het bestuur bestaat uit 4 onbezoldigde leden, drie zijn afgevaardigden van SPL, CML en SBL. De voorzitter is niet verbonden aan een van de drie stichtingen.

 4. Wie kunnen er plannen/projecten indienen?
  Ondernemers & verenigingen die meebetalen aan het fonds.

 5. Hoe kun je een plan/project indienen?
  Dit kunt u doen via de website: www.ondernemersfondslaarbeek.nl

 6. Waar moet een plan/project aan voldoen?
  Het plan moet worden ingediend door een groep(je) ondernemers. Het plan moet voor meerdere ondernemers en/of verenigingen interessant zijn. Naast het fonds moeten ook andere partijen meebetalen (cofinanciering).

 7. Voorbeeld van (mogelijke) projecten?
  Realisatie AED’s, zonnepanelen, hanging baskets, camera-beveiliging, glasvezel etc. In de gemeente Helmond is het ondernemersfonds al vele jaren een succes en zijn er reeds tal van prachtige projecten gerealiseerd, ook via samenwerking tussen ondernemers en verenigingen (projecten Respect & Night Run).

 8. Wie beoordeelt de plannen? Afhankelijk van waar de aanvraag vandaan komt en voor wie het bedoeld is, beoordelen de besturen van SPL, CML of SBL de plannen. Het bestuur van de stichting ondernemersfonds Laarbeek beoordeelt of het plan/project aan de criteria van subsidie voldoet. Als het gaat om plannen die meerdere gebieden bestrijken, worden de plannen door het bestuur van de stichting beoordeeld.

 9. Wie controleert het bestuur van de stichting ondernemersfonds Laarbeek?
  De stichting moet ieder jaar (financiële) verantwoording afleggen bij de Gemeente Laarbeek. Daarnaast is er uit verschillende belangengroeperingen uit gemeente Laarbeek een klankbordgroep ingesteld, die het ondernemersfonds, gevraagd en ongevraagd van advies kan dienen.

 10. Wie betaalt de projecten?
  Het ondernemersfonds subsidieert de goedgekeurde projecten, echter een gedeelte van de totaalsom moet betaald worden door andere partijen (cofinanciering).

 11. Hoe verkrijgt het Ondernemersfonds budget?
  Het ondernemersfonds wordt gevuld door een extra opslag op de OZB op niet-woningen, van € 30 per € 100.000 WOZ-waarde. Eigenaarsdeel 55 % en gebruikersdeel 45%. Alleen bedrijven en de 25 Laarbeekse verenigingen met een eigen gebouw, die ook OZB betalen, dragen bij aan het ondernemersfonds. Ook de gemeente Laarbeek betaalt mee aan het ondernemersfonds via de aan hen opgelegde OZB voor panden in gemeentelijk eigendom. In principe kan iedereen die meebetaalt ook een beroep doen op het fonds (uitgezonderd de gemeente). Klik hier voor meer informatie.

 12. Wie int de jaarlijkse opslag?
  De gemeente int de jaarlijkse gelden via de OZB-aanslag en maakt dit rechtstreeks over naar het ondernemersfonds.

 13. Restitutie verenigingen
  Bij het besluit van de Gemeenteraad, 8 december 2016, voor de invoering van het Ondernemersfonds is vastgesteld dat verenigingen hun inleg kunnen terugvragen. Indien u als vereniging hiervan gebruik wenst te maken stuurt u een kopie van uw OZB aanslag met een verzoek om terugbetaling aan info@ondernemersfondslaarbeek.nl